Obsah

Územní plán Lučina

Upozornění žadatelům o změnu územního plánu:

Obec Lučina nepřijímá žádosti o změnu Územního plánu Lučina od vlastníků pozemků. Rada obce Lučina svým usnesením 04/RO/52 ze dne 30.9.2020 rozhodla nepřijímat nové žádosti o změnu Územního plánu Lučina od žadatelů do doby dokončení probíhající Změny č.2 Územního plánu Lučina.


OPŽPaEU

Změna č.2 územního plánu Lučina

Zastupitelstvo obce Lučina rozhodlo dne 28. února 2018 usnesením 7.1/ZO/19 o pořízení změny č. 2 územního plánu Lučina a je zahájen proces zpracování této změny. Byl ukončen příjem žádostí o změnu funkčního využití ploch od vlastníků (usnesení  11.1/ZO/21 ze dne 27. června 2018) do této změny územního plánu. V současnosti probíhají práce na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů jako podkladu pro návrh zadání této změny na základě uzavřené smlouvy s urbanistickou kanceláří.

V Lučině srpen 2018


Změna č. 1 územního plánu Lučina – vydaná zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2016

Oznámení – informace

LUČINA-ZM 1 odůvodnění

LUČINA-ZM 1 srovnávací text

LUČINA-ZM 1 návrh

ZM 1 grafická část


Obec Lučina s pomocí finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, zpracovala nový Územní plán Lučina, který byl vydán opatřením obecné povahy (Veřejná vyhláška č.1/2012) s účinností od 1.3.2012.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lučina  byla vystavena k veřejnému nahlédnutí v době od 22.12.2015 do 21.01.2016 na úřední desce obce Lučina.

Zastupitelstvo obce Lučina schválilo na svém zasedání dne 24.02.2016
Zprávu o uplatňování Územního plánu Lučina.

Odkaz na strukturální fondy


Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.06516

 1. legendalucina_navrh
 2. lucina_oduvodneni
 3. obsah_elaboratu
 4. obsah_navrh
 5. obsah_oduvodneni
 6. sea_lucina_listopad
 7. sea_titulni_list_listopad
 8. titul_listy
 9. doprava
 10. doprava_legenda
 11. energetika_spoje
 12. energetika_spoje_legenda
 13. hlavni_vykres
 14. hlavni_vykres_legenda
 15. koordinacni_vykres
 16. koordinacni_vykres_legenda
 17. sirsi_vztahy
 18. sirsi_vztahy_legenda
 19. verejne_prospesne_stavby
 20. verejne_prospesne_stavby_legenda
 21. vodni_hospodarstvi
 22. vodni_hospodarstvi_legenda
 23. zakladni_cleneni_leganda
 24. zakladni_cleneni_uzemi
 25. zpf
 26. zpf_legenda


Podle platného Územního plánu Lučina byly zpracovány územní studie pro zastavitelné plochy na území obce, a to s označením Z/21, Z/24 a Z/27. Tyto byly následně úřadem územního plánování Magistrátu města Frýdku – Místku schváleny jako podklad pro rozhodování v území a vloženy do evidence územně plánovacích činností. Základní výkresy řešení z územních studií jsou v následujících odkazech:


Zastavitelná plocha Z_21

Z_21_Cleneni_na_pozemky

Z_21_Dopravni_reseni

Z_21_ Energetika

Z_21_Text

Z_21_ Voda

Zastavitelná plocha Z_24

Z_24_Situace

Z_24_Doprava

Z_24_Energetika

Z_24_Text

Z_24_Voda

Zastavitelná plocha Z_27

Z_27_Situace

Z_27_Doprava

Z_27_Energetika

Z_27_Text

Z_27_Voda