Obsah

Územní plán Lučina


OPŽPaEU

Změna č.2 územního plánu Lučina

Zastupitelstvo obce Lučina rozhodlo dne 28. února 2018 usnesením 7.1/ZO/19 o pořízení změny č. 2 územního plánu Lučina a je zahájen proces zpracování této změny. Byl ukončen příjem žádostí o změnu funkčního využití ploch od vlastníků (usnesení  11.1/ZO/21 ze dne 27. června 2018) do této změny územního plánu. V současnosti probíhají práce na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů jako podkladu pro návrh zadání této změny na základě uzavřené smlouvy s urbanistickou kanceláří.

V Lučině srpen 2018


Změna č. 1 územního plánu Lučina – vydaná zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2016

Oznámení – informace

LUČINA-ZM 1 odůvodnění

LUČINA-ZM 1 srovnávací text

LUČINA-ZM 1 návrh

ZM 1 grafická část


Obec Lučina s pomocí finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, zpracovala nový Územní plán Lučina, který byl vydán opatřením obecné povahy (Veřejná vyhláška č.1/2012) s účinností od 1.3.2012.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lučina  byla vystavena k veřejnému nahlédnutí v době od 22.12.2015 do 21.01.2016 na úřední desce obce Lučina.

Zastupitelstvo obce Lučina schválilo na svém zasedání dne 24.02.2016
Zprávu o uplatňování Územního plánu Lučina.


Upozornění žadatelům o změnu územního plánu:

Obec Lučina přijímá žádosti o změnu Územního plánu Lučina od vlastníků pozemků do 31.10. každého roku s jejich následným zasláním ke stanovisku příslušnému úřadu územního plánování Magistrátu města Frýdku – Místku a předložením k projednání na prosincových zasedáních Zastupitelstva obce Lučina.

Odkaz na strukturální fondy


Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.06516

 1. legendalucina_navrh
 2. lucina_oduvodneni
 3. obsah_elaboratu
 4. obsah_navrh
 5. obsah_oduvodneni
 6. sea_lucina_listopad
 7. sea_titulni_list_listopad
 8. titul_listy
 9. doprava
 10. doprava_legenda
 11. energetika_spoje
 12. energetika_spoje_legenda
 13. hlavni_vykres
 14. hlavni_vykres_legenda
 15. koordinacni_vykres
 16. koordinacni_vykres_legenda
 17. sirsi_vztahy
 18. sirsi_vztahy_legenda
 19. verejne_prospesne_stavby
 20. verejne_prospesne_stavby_legenda
 21. vodni_hospodarstvi
 22. vodni_hospodarstvi_legenda
 23. zakladni_cleneni_leganda
 24. zakladni_cleneni_uzemi
 25. zpf
 26. zpf_legenda


Podle platného Územního plánu Lučina byly zpracovány územní studie pro zastavitelné plochy na území obce, a to s označením Z/21, Z/24 a Z/27. Tyto byly následně úřadem územního plánování Magistrátu města Frýdku – Místku schváleny jako podklad pro rozhodování v území a vloženy do evidence územně plánovacích činností. Základní výkresy řešení z územních studií jsou v následujících odkazech:


Zastavitelná plocha Z_21

Z_21_Situace

Z_21_Doprava

Z_21_Energetika

Z_21_Text

Z_21_Voda

Zastavitelná plocha Z_24

Z_24_Situace

Z_24_Doprava

Z_24_Energetika

Z_24_Text

Z_24_Voda

Zastavitelná plocha Z_27

Z_27_Situace

Z_27_Doprava

Z_27_Energetika

Z_27_Text

Z_27_Voda