Obsah

Strategie obce do roku 2020


Plnění strategického plánu k prosinci 2017

Strategie obce do roku 2020_aktualizace k 29.3.2017

Roční strategický plán 2017

Strategie obce Lučina 2014 -2020

Strategie obce do roku 2020_aktualizace k 25.2.2016

Plnění prováděcího plánu pro rok 2015 ke dni 10_12_2015


Strategie obce Lučina do r. 2020

V Lučině dne 14.05.2014

Projednáno a schváleno na 22. zasedání zastupitelstva obce dne 14.05.2014, bod usnesení 4/ZO/22: Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce Lučina na období let 2014 až 2020 jako rozvojový dokument pro uvedené období jako celek.

I.         Stručná historie obce Lučina

Dne 1. ledna 1956 vznikla na levém břehu nově vybudovaného vodního díla „Žermanické přehrady“ obec Lučina, jako 47. obec okresu Frýdek-Místek. Počet obyvatel k datu vzniku obce činil 1250. Název obce byl odvozen od říčky Luciny-dnešní Lučiny, která je hlavní zásobárnou přehradního jezera.

Katastrální území obce Lučina je geomorfologicky součástí Těšínské pahorkatiny a soustavy Pobeskydské pahorkatiny. Katastr obce je tvořen dvěma částmi. Východní část je tvořena vodní hladinou přehradního jezera o rozloze přes 240 ha, západní – rovinatou část tvoří samotná obec Lučina. Celková rozloha činí 744 ha. Základ obce při jejím vzniku tvořily dvojdomky, postavené v letech 1951 – 1952, jako zařízení staveniště vodního díla „Žermanické přehrady“. V dalším období se obec postupně vyvíjela a modernizovala až do dnešní podoby.

II.       Vize obce Lučina do r. 2020

Chceme být místem, které podporuje své občany, vytváří příjemné prostředí pro život a dokáže pomoci v obtížných životních situacích. Vůči návštěvníkům obce jsme přátelští a vstřícní, snažíme se naplnit a uspokojit jejich potřeby. Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme, chováme se k němu šetrně, protože je to místo pro budoucnost našich dětí. Budujeme stabilní a oboustranně respektované vztahy k našim partnerům a orgánům státu i samosprávy.

III.     Priority obce do r. 2020

1.         Dostavba kanalizace v obci a likvidace odpadních vod

2.         Správa místních komunikací a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

3.         Nakládání s odpady

4.         Podpora územního rozvoje obce pro zvýšení počtu obyvatel, navýšení počtu žáků v základní    škole a stabilizaci počtu dětí v mateřské škole

5.         Rozvoj vztahů v obci – vztahy mezi občany a volenými orgány a podpora aktivit občanů

6.         Rozvoj cestovního ruchu a zkvalitnění služeb pro občany a návštěvníky obce

7.         Vytváření projektů s využitím prostředků Moravskoslezského kraje, státu a EU


IV.      Pojetí strategie obce

Strategie je koncipována jako soubor cílů a opatření v devíti základních oblastech (v závorce je uvedeno, co oblasti především zahrnují). Materiál zpracoval řešitelský tým, složený z členů zastupitelstva a rady obce a externistů. Konečnou redakci provedl vedoucí zpracovatelského týmu PhDr. Josef Štěch.

1.         Rozvoj infrastruktury (kanalizace, komunikace, rozšíření osvětlení)

2.         Sociální rozvoj (péče o vybrané skupiny obyvatel)

3.         Lidský potenciál obce (růst počtu občanů a zapojení do aktivit v obci)

4.         Ochrana životního prostředí (odpady, péče o vzhled obce)

5.         Bezpečnost území (doprava, protipožární bezpečnost)

6.         Cestovní ruch (kemp, pláž, cyklostezka, rozvoj podnikání)

7.         Volný čas, kultura a sport (lesopark, podpora zájmových skupin)

8.         Řízení a správa obce (informovanost, přístupnost, zajištění finančních prostředků)

9.         Rozvoj školství v obci (vybavení a rozšíření školy, sportoviště)


V.    Cíle a opatření v jednotlivých oblastech

V.1.     Rozvoj infrastruktury

Cíl:

1.         Vybudovat nové komunikace, včetně doprovodných staveb

Opatření:

1.1.     Vybudovat chodník pro pěší v úseku podél komunikace  III/4737 od zastávky Lučina kemp po zastávku Lučina přehrada

Projekt (A/N): A

Náklady: 7 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2020

Odpovědnost:  starosta a rada obce

 
1.2.     Rekonstruovat most a vybudovat lávku pro pěší přes řeku Lučinu

Projekt (A/N): A

Náklady: 5 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2020

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Pořizovat prvky zvyšující dopravní bezpečnost, především v lokalitách se zvýšenou intenzitou pohybu ohrožených skupin (chodci, cyklisté, děti atp.)

Opatření:

2.1.     Realizovat přestavbu centra obce, včetně řešení dopravní bezpečnosti před školou

Projekt (A/N): A

Náklady: 10 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2020 (průběžně)

Odpovědnost: starosta a rada obce


2.2.     Reagovat v souladu s územním plánem na potřeby případného rozšíření veřejného osvětlení v obci

Projekt (A/N): A

Náklady: 3 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2015 a dále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

3.         Rozšířit možnosti parkování pro občany a návštěvníky obce

Opatření:

3.1.     Vybudovat parkoviště v blízkosti školy

3.2.     Vybudovat parkoviště u ČOV

Projekt (A/N): A

Náklady: 4 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2020

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.2.     Sociální rozvoj

Cíl:

1.         Rozvíjet a podporovat individuální aktivity obyvatel

Opatření:

1.1.     Podpořit rodiny s malými dětmi vybudováním dětského herního koutku v rámci zóny aktivního oddechu

1.2.     Vytvořit Centrum společenských a zájmových činností pro mládež

1.3.     Podpořit spolupráci Klubu důchodců s ostatními organizacemi v obci

Projekt (A/N): A

Náklady: 0,1 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: od 11/2014

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Zjistit zájem obyvatel o poskytování některých základních sociálních služeb

Opatření:

2.1.     Provést anketu zájmu občanů o poskytování některých základních sociálních služeb

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,005 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2014

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

3.         Zajistit základní poradenský a informační servis pro obyvatele obce

Opatření:

3.1.     Poskytovat informační servis obyvatelům prostřednictvím dostupných médií (zpravodaj obce, letáky, brožury, webové stránky apod.)

3.2.     Zprostředkovat poradenskou činnost pro obyvatele zajišťováním kontaktu na obce s rozšířenou působností

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,02 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet, sponzorské dary

Termín realizace: od 2014

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.3.     Lidský potenciál obce

Cíl:

1.         Zvýšit pozitivní migrační saldo s předpokladem snižování průměrného věku a zpomalení „stárnutí“ obce. Postupné zvyšování počtu obyvatel do roku 2020 o 300 osob

Opatření

1.1.     Vytvořit podmínky, které jsou v kompetenci obce, pro realizaci individuální výstavby

1.2.     Organizovat 2x ročně setkání vedení obce se stavebníky a realizovat závěry z těchto setkání

Projekt (A/N): N

Náklady: N

Zdroje financování: N

Termín realizace: 2014 adále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Stabilizovat obyvatele v produktivním věku v obci a dosáhnout:

– snížení rizika vzniku negativního migračního salda počtem vystěhovalých osob

– snížení nutnosti dojíždět za prací

– posílení příjmové stránky obecního rozpočtu

Opatření

2.1.     Analyzovat možnosti obce při vytváření pracovních příležitostí pro občany obce

2.2.     Inzerovat volné obecní kapacity (budovy, nebytové prostory), nabídnout je zájemcům o drobné podnikání a adekvátními nájmy tyto činnosti podpořit

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,01 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2014 adále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

3.         Zaměřit se na využití občanů s vysokou kvalifikací a praktickými zkušenostmi v různých oblastech činnosti do veřejného života obce a jejich zapojení do veřejné sféry (komunální politika, angažovanost v odborných komisích rady/zastupitelstva, zájmové aktivity apod.)

Opatření:

3.1.     Zorganizovat setkání s občany a vyzvat je/nabídnout jim zapojení do veřejné sféry ve smyslu komunální politiky, angažovanosti v odborných komisích rady/zastupitelstva, zapojení se do vzdělávacích programů, kultury v obci, zájmových a spolkových aktivit apod.

3.2.     Zřídit Komisi pro rozvoj obce, poradní orgán zastupitelstva obce z občanů – odborníků v různých oblastech, kteří by průběžně sledovali realizaci přijatých rozvojových cílů, hodnotili jejich plnění, včas upozorňovali zastupitelstvo na problémy a zjištěné nedostatky a navrhovali cesty k úspěšnému dosažení rozvojových cílů

3.3.     Přizývat předsedu/zástupce Komise pro rozvoj obce na jednání zastupitelstva k přednesení informace o plnění rozvojových cílů, vyvstalých problémech a návrhu na jejich řešení

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,01 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2014 a dále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

4.         Zlepšit informovanost občanů v oblastech zdravotnictví, ekologie, veřejného života, informačních technologií apod. uskutečněním nejméně 10 akcí ročně a zkvalitnění práce zastupitelů jejich účastí na školeních nebo jiných vzdělávacích akcích z oblasti správy a rozvoje obcí

Opatření:

4.1.     Zpracovat plán osvětové činnosti obce s cílem zvýšení informovanosti občanů v oblastech zajišťovaných státní správou (sociální oblast a zdravotnictví, legislativa, ekologie apod.)

4.2.     Projednat se spolky a zájmovými organizacemi jejich plán osvětové činnosti na další rok v souladu s plánem osvětové činnosti obce

4.3.     Vytvořit podmínky vzdělávání zaměstnanců obce a zastupitelů tak, aby byli optimálně kvalifikováni pro svou práci a roli zastupitele a absolvovali ročně nejméně 2 odborné nebo tréninkové akce

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,03 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2014 a každoročně

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.4. Ochrana životního prostředí

Cíl:

1.         Zlepšit kvalitu vody v nádrži Žermanice

Opatření:

1.1.     Realizovat výstavbu nové kanalizace (jedná se o 7,7 km kanalizace a 4 čerpací stanice)

Projekt (A/N): N (je platné stavební povolení)

Náklady: 65 mil. Kč

Zdroje financování: dotace z programu Revitalizace MSK

Termín realizace: 2018

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Udržet vysoký standard nakládání s odpady v obci

Opatření: 

2.1.     Vybudovat sběrný dvůr (v prostoru nad areálem čistírny odpadních vod)

Projekt (A/N): N (je platné stavební povolení)

Náklady: 5 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2018

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

3.         Zlepšit prostředí v obci, zvýšit estetickou funkci

Opatření: 

3.1.     Zlepšit prostředí v obci – zahradní prvky, trávníky, záhony, květinové mísy, rozptýlená a solitérní zeleň, využít spolupráci a aktivitu členů ČZS

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,5 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2018

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.5. Bezpečnost území

Cíl:

1.         Provést vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice

Opatření:

1.1.     Rekonstruovat a zateplit budovu hasičské zbrojnice

Projekt (A/N): A (je platné stavební povolení na rekonstrukci)

Náklady: 3,5 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2016

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Obměnit techniku jednotky požární ochrany

Opatření:

2.1.     Repasovat stávající techniku – ze speciální CAS TATRA 815 s obsahem 8,2 m3 pro 3 osoby provést repasi na základní zásahové vozidlo s obsahem cca 6m3 pro 6 osob

Projekt (A/N): N

Náklady: 3 mil. Kč (z toho 1,5 mil. dotace)

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace HZS

Termín realizace: 2015

Odpovědnost: starosta, velitel SDH

Cíl:

3.         Zabezpečit akceschopnost jednotky SDH

Opatření:

3.1.     Udržovat průběžně techniku a obnovovat přístroje a zařízení

3.2.     Vytvářet podmínky pro odbornou přípravu a cvičení jednotky

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,3 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2014 a dále

Odpovědnost: starosta, velitel SDH


V.6. Cestovní ruch

Cíl:

1.         Zvýšit úroveň poskytovaných služeb (ubytování, stravování, kultura a sport) pro rekreaci a využití volného času občanů a návštěvníků obce

Opatření:

1.1.     Vybudovat kvalitní plážové a rekreační plochy v obci Lučina včetně infrastruktury (úprava – přestavba pláže pod kempem včetně břehu jezera v délce cca 100 m –  vybudování  přípojky a parkovacích míst pro karavany, včetně nezbytné nabídky služeb)

Projekt (A/N): A

Náklady: 3 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace, soukromé zdroje

Termín realizace: 2015 a dále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Vytvořit podmínky pro rekonstrukci území kempu Lučina na

          „Centrum rekreace, sportu a zábavy“

Opatření:

2.1.     Vypracovat architektonickou studii (zahrnující marketingovou studii) pro další využití území kempu na „Centrum rekreace, sportu a zábavy“.

2.2.   Zapracovat výsledky vypracované architektonické a marketingové studie

         do strategického plánu obce Lučina

2.3.     Zpracovat projektovou dokumentaci na využití území kempu na „Centrum rekreace, sportu a zábavy“.

2.4.   Realizace navrženého řešení v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci

Projekt (A/N): A

Náklady: 15 mil. Kč (0,4 mil. Kč–opatření 2.1. až 2.3, / 14,6mil.Kč–opatření 2.4)

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2015-2016 opatření 2.1. až 2.3/ do roku 2020-opatření 2.4

Odpovědnost: starosta a rada obce

 

Cíl:

3.         Vybudovat trasy cyklostezek umožňující propojení s okolními obcemi Žermanické přehrady, městem Havířov a městem Frýdek-Místek

Opatření:

3.1.     Vypracovat projektovou dokumentaci

3.2.     Realizovat výstavbu

Projekt (A/N): A

Náklady: 70 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace (revitalizace MSK)

Termín realizace: 2020

Odpovědnost: starosta a rada obce, okolní obce – mikroregion

Cíl:

4.         Vybudovat zónu aktivního oddechu

Opatření:

4.1.     Zpracovat architektonickou studii, včetně projektové dokumentace pro stavební řízení

4.2.     Začlenit do studie dětský herní koutek

4.3.     Realizovat výstavbu

Projekt (A/N): A

Náklady: 4 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2018

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.7. Volný čas, kultura a sport

Cíl:

1.         Vytvořit podmínky a podporovat budování tradic obce a volnočasových aktivit mezi všemi subjekty obce

Opatření:

1.1.     Organizovat reprezentativní kulturní a společenské akce pro občany a návštěvníky obce od roku 2015, vytvořit kalendář akcí

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,3 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet, sponzorské dary, podnikatelé

Termín realizace: od 2015 každoročně

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

2.         Vybudovat materiální zázemí pro volný čas občanů

Opatření:

2.1.     Rekonstruovat povrch hřiště pro kopanou

2.2.     Udržovat kulturní bohatství obce (např. památné stromy, sakrální stavby)

Projekt (A/N): N (je platné stavební povolení pro rekonstrukci hřiště)

Náklady: 3 mil. Kč/0,1 mil. Kč

Zdroje financování: MŠMT ČR, obecní rozpočet, sponzorské dary, dotace

Termín realizace: 2014 a dále

Odpovědnost: starosta a rada obce, TJ Finstal – oddíl kopané


V.8.     Řízení a správa obce

Cíl:

1.         Zabezpečovat průběžně odpovídající finanční prostředky pro realizaci strategického plánu (mimo obecní rozpočet) a potřebné projektové dokumentace.

Opatření:

1.1.     Zabezpečit vypracování žádostí pro financování rozvoje obce na období 2014-2020 z dotačních titulů  – EU, ministerstev ČR,KÚ MSK a ostatních zdrojů na akce v rámci prioritních oblastí strategie obce.

Projekt (A/N): N

Náklady: 3 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, MSK, dotace

Termín realizace: 2014 a dále

Odpovědnost: starosta

1.2.     Spolupracovat s podnikatelskými subjekty a podnikateli v obci i mimo území obce za účelem zajišťování finančních zdrojů určených pro rozvoj obce Lučina

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,0 mil. Kč

Zdroje financování: N

Termín realizace: 2015 a dále

Odpovědnost: starosta

Cíl:

2.         Realizovat strategický plán obce Lučina na období 2014-2020

Opatření:

2.1.     Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za realizaci opatření strategického plánu rozvoje obce Lučina do roku 2020

2.2.     Rozpracovat strategický plán rozvoje obce Lučina do ročních prováděcích plánů v období 2014-2020

2.3.     Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu rozvoje 

         obce v termínu přípravy zpracování rozpočtu obce na další kalendářní rok

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,0 mil. Kč

Zdroje financování: N

Termín realizace: 2015 a dále

Odpovědnost: starosta, rada, zastupitelstvo

Cíl:

3.         Zlepšit komunikaci s občany, zájmovými organizacemi, návštěvníky obce, podnikateli a představiteli významných institucí v rámci kraje a ČR, zvýšit informovanost a propagaci obce.

Opatření:

3.1.     Komunikovat s občany obce prostřednictvím internetových stránek obce, zpravodaje obce, besed a dotazníkových šetření o dění v obci a chystaných záměrech. U návštěvníků obce zajišťovat zpětnou vazbu jejich spokojenosti s podmínkami pro rekreaci, úrovní služeb a rozvojem obce

3.2.     Realizovat 1x v roce setkání rady obce se zástupci podnikatelských subjektů v obci za účelem vzájemné spolupráce v oblasti plnění strategického plánu obce, vzájemné spolupráce a oboustranné informovanosti o dění v obci a chystaných záměrech

3.3.     Informovat pravidelně periodika v regionu a představitele významných institucí na úrovni kraje, parlamentu ČR, senátorů ČR, o dění v obci a rozvoji a potřebách obce

3.4.     Pořádat pravidelně setkání zástupců obce s představiteli zájmových organizací a sdružení v obci a zástupci chatařů s cílem vzájemné spolupráce a informovanosti o potřebách, chystaných záměrech a dění v obci

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,015 mil. Kč ročně

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: od 2015 dále

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

4.         Reagovat na rozvoj obce Lučina, především v oblasti výstavby a s ní spojeným zvyšováním počtu obyvatel (oblast zdravotnictví, služeb, zásobování, školství, kulturní a sportovní využití). Tomuto trendu přizpůsobit územní plánování a technickou a specifickou vybavenost obce.

Opatření:

4.1.     Zpracovat analýzu o dopadech na kvalitu života v obci při zvýšení obyvatel obce o 300 osob

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,05 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2015

Odpovědnost: starosta a rada obce

4.2.     Využít stávající Územní plán k vytvoření podmínek pro realizaci strategických záměrů obce

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,8 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2017

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl :

5.      Uspořit obecní náklady na energie

Opatření:

5.1    Realizovat zateplení budovy obecního úřadu Lučina

Projekt (A/N): A

Náklady: 2,5 mil. Kč  (1,5 mil. Dotace SFŽP)

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace SFŽP

Termín realizace: 2014 – 2015

Odpovědnost: starosta a rada obce


V.9. Školství

Cíl:      1.         Dovybavit školní jídelnu a kuchyni

Opatření:

1.1.     Navýšit kapacitu školní jídelny ze 120 porcí stravy na 150 porcí stravy

1.2.     Zakoupit konvektomat

1.3.     Zajistit nákup chladícího zařízení a dobudovat zázemí školní kuchyně, aby odpovídalo platným technologickým normám a předpisům a požadavkům Krajské hygienické stanice.

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,3 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, rozpočet školy

Termín realizace: 2014 (1., 2.), 2016 (3.)

Odpovědnost: ředitelka školy

Cíl:

2.         Rozšířit šatny školy

Opatření:

2.1.     Provést stavební úpravy místnosti v suterénu budovy

2.2.     Zajistit nákup potřebného počtu šatních skříněk

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,2 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, rozpočet školy

Termín realizace: do zahájení školního roku 2014/2015

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

3.         Zvýšit kvalitu školního venkovního hřiště

Opatření:

3.1.     Vyměnit povrch školního hřiště

Projekt (A/N): A

Náklady: 0,7 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2016

Odpovědnost: starosta a rada obce

Cíl:

4.         Rekonstruovat a rozšířit tělocvičnu

Opatření:

4.1.     Provést stavební úpravy – rozšíření plochy tělocvičny o prostory k sportovnímu i společenskému využití s technickým zázemím

4.2.     Upravit nevyhovující povrch stávající tělocvičny

Projekt (A/N): A

Náklady: 10 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2018

Odpovědnost: starosta a rada obce

5.         Rozšířit vyučovací prostory ZŠ a MŠ

Opatření:

5.1.     Provést stavební úpravy – rozšíření o prostory k výuce v půdní vestavbě

5.2.     Upravit a sjednotit místnosti základní a mateřské školy

Projekt (A/N): A

Náklady: 7 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet, dotace

Termín realizace: 2020

Odpovědnost: starosta a rada obce

6.         Vyměnit oplocení kolem celého areálu školy

Opatření:

6.1.     Dokončit architektonické řešení všech venkovních prostor areálu MŠ a ZŠ a zajistit plnohodnotné zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob

Projekt (A/N): N

Náklady: 0,4 mil. Kč

Zdroje financování: obecní rozpočet

Termín realizace: 2016

Odpovědnost: starosta a rada obce