Obsah

Provozní řád multifunkčního zařízení

Obec Lučina

 

 • Za provoz multifunkčního zařízení zodpovídá za obecní úřad p. Škripová ( tel: +420 724 050 013) a jako správce Ing. Jaroslav Votýpka ( tel: +420 739 691 997).
 • Každý návštěvník multifunkčního zařízení je povinen si řádně přečíst provozní řád, který je k dispozici při vstupu.
 • Vstupem do multifunkčního zařízení bere provozní řád na vědomí.
 • Provozní doba multifunkčního zařízení je od 8.00 do 20.00 hod.
 • Rezervaci lze zajistit pouze prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na www.lucina.cz
 • V případě, že provedete rezervaci vstupu do multifunkčního zařízení a zjistíte, že nebudete moct přijít, je nutné opět přes rezervační systém rezervaci zrušit. Pokud tak neučiníte, bude to bráno, že jste odcvičili a peníze nebudou vráceny (zejména u jednorázových vstupů)!
 • Klíče od multifunkčního zařízení je možné si vyzvednout a odevzdat po telefonické domluvě se správcem zařízení nebo u odpovědné osoby.
 • Vstup do multifunkčního zařízení je možný jen s platnou permanentkou nebo zaplaceným jednorázovým vstupem.
 • Vstup do posilovny o víkendu je možný pouze pro držitele platné permanentky !!! Rezervace v rezervačním systému na jednorázový vstup o víkendu budou zamítnuty.
 • Vybíráním poplatků je pověřena referentka obecního úřadu Lučina v úředních hodinách, platba musí být provedena předem.
 • V prostorách celého zařízení platí přísný zákaz kouření a používání ohně. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor zakázán.
 • Platí zákaz rozmnožování klíčů.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru kuchyňky lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 • Cvičenci i další návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru multifunkčního zařízení, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně nahlásit na obecním úřadě.
 • V případě využívání kuchyňky jsou návštěvníci povinni při odchodu vypnout všechny spotřebiče.
 • Provozovatel neodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením nebo využívání multifunkčního zařízení.
 • Multifunkční zařízení je rozděleno na část posilovny a část zasedací.
 • V případě zájmu o rezervaci zasedací místnosti je nutné, aby objednatel uskutečnil 3 rezervace tak, aby byla splněna podmínka maximálního obsazení pro vstup do posilovny.
Pravidla pro využívání posilovny

Posilovna je určena ke sportovnímu využití a je nutné zde dodržovat tato pravidla:

 1. Zařízení posilovny smí používat pouze návštěvník, který byl prokazatelně seznámen s provozním řádem posilovny a se zásadami bezpečnosti cvičení v posilovně cvičí na vlastní nebezpečí
 2. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno cvičit nebo posilovat v pantoflích.
 3. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích před působením potu. Po ukončení cvičení provede případně očistění koženky.
 4. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno.
 5. Při cvičení používejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence.
 6. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.
 7. Po ukončení cviku je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají své místo.
 8. Platí přísný zákaz konzumace jídel v prostoru posilovny.
 9. Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 10. Cvičenci používají vybavení posilovny na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit
 11.  Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby.
 12. Prostor posilovny je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.
 13. Klient nedodržující provozní řád může být z posilovny vykázán.

 

Ceník

 

 1. Posilovna

Jednorázový vstup do posilovny :                                                    70,-Kč/hodinu

Pernamentka na měsíc (bez omezení počtu vstupů):                    500,-Kč

 1. Zasedací část vč. kuchyňky                                                             500,-Kč
 2. Platbu je možné provést:
 • na obecním úřadu v úředních hodinách
 • hotově správci
 • převodem na účet číslo 168 204 2359/0800 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provoznim řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů